INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

June 18, 2020 0 By admin

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Naran Zuluktilar
Country: Sri Lanka
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 14 November 2005
Pages: 306
PDF File Size: 3.7 Mb
ePub File Size: 13.85 Mb
ISBN: 193-4-75449-246-3
Downloads: 50699
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kelmaran

Published on Jul View Download 0. Prosedur Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama. Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah.

Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut. Kesukarann indeks diskriminasi untuk setiap item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut. Kenalpasti kesukara semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi. Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki.

Oleh kerana jawapan yang indeos adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0.

Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul.

Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R indekks yang boleh menjawabnya. NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

  ARCHIES DIGEST PDF

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Keeukaran 1 menunjukkan keadaan sebaliknya. Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. Aktiviti 2 Kirakan indeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap kssukaran sukar.

Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah. Contoh Pertimbangkan skor suatu dab ujian dalam Jadual 5. Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

Pengganggu manakah yang baik atau sangat baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah?

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Pengganggu manakah yang perlu diganti? A dan E; pengganggu lemah: A, B dan E; pengganggu lemah: E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID.

Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan. Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan. Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0.

Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan. Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam bank soalan.

  ENCHIRIDION PATRISTICUM PDF

Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang diksriminasi. Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan.

Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat dskriminasi kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab. Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan. Jadi item 6 mungkin perlu diteliti semula.

Siapakah penulis buka Das Kapital? Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Jadi pengganggu ini juga perlu diganti. Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan?

Indekz kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan Kesukarah, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Maka indeks kesukarannya adalah: Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah. Apakah tindakan yang perlu dilakukan?

Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan? Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. Contoh Analisis Item Sains Documents. Kkb sce analisis item contoh Education.

L9 Contoh Pengiraan Markah Documents.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents. Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. Contoh pengiraan simpanan ASB Diskriminai. Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents.